CSR Forum 2011 722O aktivnostima Foruma brine se administrator Foruma – organizacija SMart Kolektiv, koja je istovremeno i jedan je od inicijatora osnivanja Foruma.

SMart Kolektiv nastoji da inovativnom upotrebom biznis rešenja aktivno podrži zajednicu u odgovornom i efikasnom odnosu prema sve brojnijim i složenijim izazovima održivog razvoja.Kroz svoje aktivnosti, SMart Kolektiv unapređuje odnose biznisa i društva tako što mobiliše mnogostruke potencijale poslovnog sektora u cilju rešavanja društvenih i ekoloških problema zajednice.

Rad SMart Kolektiva se odvija u tri međusobno povezana programa: društveno odgovorno poslovanje, socijalna ekonomija/preduzetništvo i socijalne komunikacije

Kao administrator Foruma poslovnih lidera Srbije, SMart Kolektiv…

obezbeđuje rad Foruma, sprovodi akcioni plan koji su članice usvojile, podržava članice Foruma, pruža usluge i razvija konkretne projekte zajedno s članicama;
čini da Forum bude vidljiv i prepoznatljiv među ključnim akterima u zemlji i na međunarodnom planu, pruža stručnu pomoć i predlaže smernice za dalji razvoj rada Foruma;
komunicira s drugim akterima, priprema i distribuira materijale Foruma, rukovodi informativnim delatnostima foruma i realizuje druge aktivnosti koje mu poveri upravni odbor Foruma.